Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž s ALPINE PRO o olympijskou kolekci 2020.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž s ALPINE PRO o olympijskou kolekci 2020.“ na soutěžní microsite olympijskakolekce.cz/soutez (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže je:

ALPINE PRO, a.s.
IČO: 49970321, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00
akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 24. 6. 2020 10:00:00 hod do 23. 7. 2020 23:00:00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.olympijskakolekce.cz/soutez - dále jen „soutěžní web“).

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), která v době konání soutěže nakoupí jakýkoli produkt z olympijské kolekce 2020 na oficiálních prodejnách ČR nebo e-shopu www.alpinepro.cz. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je pořadatel soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Pořadatel je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit pořadateli tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze soutěže vyloučen.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

1. V soutěži se hraje o produkty ALPINE PRO z olympijské kolekce 2020:

1x celý set olympijské kolekce pro fanoušky a osobní setkání s olympijským medailistou Josefem Dostálem
4x set olympijský vak, triko, kraťasy a pantofle

(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem? 27 ks výhry.

Každý výherce v soutěži získá 1 vybraný výherní set olympijské kolekce 2020.

2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty nebo DPD, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď na informační zprávu o výhře.

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 20 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na zadanou adresu při registraci. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět, a v rámci této odpovědi uvést doručovací adresu. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící pořadateli také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď nedoručí pořadateli do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu, kterou výherce pořadateli sdělil. Součástí informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

4. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu. 

IV. Mechanika soutěže a určení výherců:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže:

a. Vytvoří soutěžní dílo – fotografii, kde má soutěžící na sobě alespoň jeden viditelný produkt z olympijské kolekce (viz čl. VI. Pravidel), (dále jen „soutěžní dílo“),

b. Vyplní soutěžní formulář na stránkách soutěže https://www.olympijskakolekce.cz/soutez, a nahraje do formuláře soutěžní dílo.

c. Vyplněním formuláře a nahráním svého soutěžního díla na stránky soutěže, soutěžící souhlasí s pravidly soutěže, a zároveň potvrzuje / uděluje pořadateli soutěže také svůj souhlas s použitím díla pro marketingové účely ALPINE PRO.

d. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem úspěšného vyplnění soutěžního formuláře a ověřením čísla účtenky, případně e-shopového nákupu, který musí obsahovat alespoň jeden produkt z olympijské kolekce 2020.  

Soutěžní díla nahrané soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující technické náležitosti:

a. Soutěžní dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání.
b. Soutěžní dílo smí být zasláno pouze ve formátu .jpg

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla nahraná do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo soutěžní díla vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani díla, která budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Soutěžní díla vytvořené v rozporu s těmito pravidly či fotografie těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem, budou pořadatelem ze soutěže vyřazena, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, ale vždy s jiným číslem účtenky/
e-shopové objednávky. Avšak výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednu.

3. Určení výherců:

a. V soutěži se uděluje celkem 5 výherních setů (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).

b. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

• Celkem 5 výherních setů bude rozdáno dle losování s přítomností notáře.

Rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku.

Kritériem rozhodování bude zejm.: dodržení podmínek soutěže, a dále (jako doplňkové kritérium) kvalita zpracování soutěžního díla

Výherci v soutěži se tak stane celkem 5 soutěžících, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly.(dále jen „výherce“).

c. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen „údaje“) společností ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 10100, IČO 49970321 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“) Dále soutěžící uděluje dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Soutěžní dílo

Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

Soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Pořadatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy pořadatele.

Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní díla, které:

• neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
• nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
• vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
• nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
• odporují dobrým mravům;
• zachycují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
• jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
• obsahují náboženský nebo politický podtext;
• mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
• zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

Účastník se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele, prokázat: písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže pořídil osobně (nebo si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžní fotografie) a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených v autorském díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je pořadatel soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

VII. Licenční oprávnění

Nahráním soutěžního díla do soutěže (tzn. na soutěžní microsite https://www.olympijskakolekce.cz/soutez) soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce ALPINE PRO, oficiální Instagramové / Facebookové stránce ALPINE PRO či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech ALPINE PRO  a Českého olympijského týmu, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní fotografii pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžní fotografií (např. její úprava, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžní fotografie do soutěže. Pořadatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce), účastí v soutěži a nahráním soutěžní díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžní díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící (popř. zákonný zástupce) povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník (ev. jeho zákonný zástupce) soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže nahrané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže (popř. jeho zákonný zástupce) zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžního díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník (popř. jeho zákonný zástupce) soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

VIII. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.alpinepro.cz/novinky-z-alpinepro

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které ne nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají pořadateli soutěže.

4. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

5. Pořadatel také není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

8. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.alpinepro.cz/novinky-z-alpinepro